2016-05-25

Intelligens kommer aldrig att sluta vara vacker

"Intelligence will never stop being beautiful."

Såg på en film i helgen som i någon mån påminde om nutiden.
Bilden härifrån: http://www.imdb.com/title/tt0387808/
Filmen hette
Idiotrepubliken (från 2006)
Idiocracy (original title)

Den handlar om samhället som började subventionera de som var mest ointelligenta i samhället och eftersom det var fullt möjligt för de dumma att leva på andra (via bidrag) och producera massa barn resulterade det i en fördumning av samhället. De blev helt enkelt betydligt fler än de smarta. Skolorna lärde mest ut politisk korrekthet och sysslade med indoktrinering istället för fakta och barnen i sig var en försäkring om att få subventioner, bidrag från de producerande. Det hela resulterade i en fördumning som sedan bara fortsatte eftersom ju dummare befolkningen blev desto mindre förstod de hur de kunde ändra utvecklingen.

Kommer osökt att tänkta på följande utväxling:
Interviewer: “These are all regulations design to make life safer and better.”
Milton Friedman: “Absolutely, absolutely. There´s nothing that do as much harm as good intention.”
I början av filmen

Fritt översatt
Berättare: "När 21-talet började, människans evolution var vid en vändpunkt. Naturligt urval, den process genom vilken den starkaste, smartaste, den snabbaste, som reproducerade i större antal än resten, en process som hade en gång gynnade de ädlaste drag av människan, började nu att gynna andra egenskaper. De flesta som förutspådde och sökte inbillning av framtida vetenskapliga och tekniska framsteg gav för dagen en framtid som var mer civiliserat och mer intelligent. Men eftersom tiden gick, verkade saker att vara på väg i motsatt riktning. En fördumning skedde. Hur hände det här? Evolution belönar inte nödvändigtvis intelligens. Utan några naturliga rovdjur som tunnade ut massan, började det att helt enkelt belöna dem som reproducerade sig mest, och lämnade intelligenta att bli en utrotningshotad art. "


Narrator: "As the 21st century began, human evolution was at a turning point. Natural selection, the process by which the strongest, the smartest, the fastest, reproduced in greater numbers than the rest, a process which had once favored the noblest traits of man, now began to favor different traits. Most science fiction of the day predicted a future that was more civilized and more intelligent. But as time went on, things seemed to be heading in the opposite direction. A dumbing down. How did this happen? Evolution does not necessarily reward intelligence. With no natural predators to thin the herd, it began to simply reward those who reproduced the most, and left the intelligent to become an endangered species."

Hade Albert Einstein rätt?
"efter väte, är dumhet den vanligaste sak i universum"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar