2016-06-08

Hunger efter djup..

Just nu är mitt sug stort efter att göra slag i ett gammal sug som jag har jag konsumerar därför mycket på sådana här filmer. Kanske någon annan är som jag och gillar sånt här?

Jag hungrar efter lite djup ibland.. samtal bortom fotbollsmatcher, prylar mm.

”Do you know how amazingly hungry people are for any conversation of depth and meaning? Any conversation of depth and meaning." - Stefan Molyneux 

Jag måste säga att jag gillar Emilys tankar.

A journey is personal. And there are many ways to get from A to B.” – Emily King
”En resa är personlig. Och det finns många sätt att ta sig från A till B.”

A human impulse to explore. The core of the journey is mystery and the unknown propels us forward. When we get to where we´re going, or where we think we´re going. We find layers of limitations have melted away and that there is more to uncover. And perhaps it´s in the seeking that we develop character, write our story and realize that what we search for is within us the entire time.”- Emily King, Van Life EP1 - Who Are We?, https://www.youtube.com/watch?v=YwjvU15-d1Y
Fritt översatt 
En mänsklig impuls att utforska. Kärnan i resan är mystik och det okända driver oss framåt. När vi kommer dit vi är på väg, eller dit vi tror att vi är på väg. Vi finner att lager av begränsningar har smält bort och att det finns mer att upptäcka. Och kanske är det i sökandet som vi utvecklar karaktär, skriver vår historia och inser att det vi söker finns inom oss hela tiden.” – Emily King ”

We are not defined by what we do, rather we do what we are and are defined by our values, motivations, the courage we bring to the journey. And the questions we ask. We are our attitudes through every step, mile, moment and breath. We are our quality of movement through space and time. We are the passions that fuel our lives. We are our attitudes in the face of challenges and we are who we love.” – Emily King ”

"Vi definieras inte av vad vi gör, utan vi gör det vi är och definieras av våra värderingar, motivation, och mod vi frambringar till resan. Och frågorna vi ställer. Vi är våra attityder genom varje steg, mil, ögonblick och andetag. Vi är vår förstklassiga rörelse genom tid och rum. Vi är passionen som ger bränsle till våra liv. Vi är våra attityder i ansiktet av utmaningar och vi är de som vi älskar.”- Emily King

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar