2016-11-30

Filosofi kan inte ta fäste där staten styr hårt?

Kanske är det därför bristen på filosofi är så påtaglig inom Sveriges ramar? Kanske för att staten är så stor, starkt och lägger sig i det mesta? Nu är det tack och lov inte lika illa som i Sparta.. Jag kan trots allt skriva detta utan större risk för fysiska reprimander (tack för det!). I Sparta var dock friheten minst sagt begränsad. Där föddes du verkligen för att tjäna staten.

I Sparta togs till exempel pojkarna tidigt från sina mödrar och familjer för att inte bli "mjäkiga" och kunna bli hårda och tränas att bra krigare. Krigarna i Spartas arme skulle vara hänsynslösa och stenhårda.

Frågan blir då.. När kan filosofi och vetenskap växa sig stark? Leonard Peikoff ger oss svaret.
(HOP_AUDIO_LS2)
04:35 “What it amount to is that the Greeks by the sixth century BC owing to various facts had achieved a comparative political freedom? The powerful monarchies of the earlier centuries had given way to the freer city states and in that climate philosophy and science could develop. I might note parenthetical that wherever government’s remains strong philosophy never took root. And the classic example of that is Sparta which never had a philosophical thought so far as you can tell from what they left.” - Leonard Peikoff, History of Western Philosophy, (THALES OF MILETUS AND THE BIRTH OF GREEK PHILOSOPHY)
Fritt översatt:
"Vad innebar det att grekerna från det sjätte århundradet före kristus på grund av olika omständigheter hade uppnått en jämförande politisk frihet? De kraftfulla monarkier som funnits i de tidigare århundraden hade fått ge vika för de friare stadsstater och ett klimat av filosofi och vetenskap kunde utvecklas. Jag noterar med en parentes att där statens varit fortsatt stark har filosofi aldrig tagit rot. Och det klassiska exemplet på detta är Sparta som aldrig haft en filosofisk tanke så långt du kan berätta från vad de lämnade."

"Spartan children had a responsibility placed upon them at birth, to serve Sparta, and in order to serve Sparta, you had to be strong and learn fast.
The Spartan government was only interested in the best for its state, which meant that strong children were the only ones that would survive. Both baby girls and boys were put through initial tests to see if they were strong enough to be useful to the state. If a child did not pass these fitness or health tests, they would be left to die, outside of main living area of the state, typically in the wild, or in the mountains. Sparta was not a state to accept anything but the best, and this practise started at a young age."
http://www.legendsandchronicles.com/ancient-civilizations/ancient-sparta/children-of-sparta/
Fritt översatt:
Barn i Sparta åsattes ett ansvar vid födseln, att tjäna Sparta, och för att tjäna Sparta, var du tvungen att vara stark och lära dig snabbt.
Spartas regeringen var bara intresserad av det bästa för sin stat, vilket innebar att starka barn var de enda som skulle överleva. Både flickor och pojkar ställdes genom inledande tester för att se om de var tillräckligt starka för att vara till nytta för staten. Om ett barn inte klarar dessa fysiska tester eller hälsotester , skulle de lämnas att dö, utanför vanlig levnasyta som tillhörde staten, vanligtvis i naturen, eller i bergen. Sparta var inte en stat att acceptera något annat än det bästa, och denna praxis började vid en ung ålder."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar