2017-02-13

Minimalism som livsstil eller verktyg? / Minimalism as a lifestyle or a tool?

//English further down //

Se minimalism som livsstil eller som ett verktyg?


Vad innebär då livsstil?
För många är det något som hör ihop med hur man lever, kanske inte nödvändigtvis något som tillhör karaktären av sitt jag, men ja du hajar. För mig  det handlar om igenkännbara mönster (i samband med leverne) som upprepas tillräckligt frekvent.

Enligt Wikipedia är livsstil ”ett sätt som en individ eller grupp lever, med avseende på sociala mönster, konsumtion, underhållning och kläder, men ofta även attityder, värderingar och världsuppfattning.”

Vad är då ett verktyg? Jo, jag vet..det har blivit lite av ett modeord att användas vid presentationer. Ungefär som att ordet ”problem” vrids om till ordet ”möjlighet” för att låta mer positivt. Ordet verktyg har nog vrängts om till att kunna nästan vara vad som helst. Fast ursprungsordet står för något som

”Verktyg, naturligt eller tillverkat föremål (redskap) som används för att underlätta arbete. En snävare men allmänt vedertagen definition är 'redskap för bearbetning av material', till exempel skärande bearbetning (kniv, stämjärn, borr, såg), formande bearbetning (hammare), m.fl.”

Så är minimalism en livsstil (där du tänker efter lite mer) eller är det bara ett verktyg som hjälper oss att göra bättre långsiktiga beslut?

Du väljer.

För mig är det mer ett verktyg än en livsstil. Minimalism är inte en magisk levnadsstandard som vissa ansedda personer kan nå. Det är ett verktyg. Det är en hammare. Och ett hus kan bygga på många olika sätt. I grunden behövs kunskap och kompetens för att bygga ett bra hållbart hus.

Minimalism är inte nödvändigtvis hur du lever. Det är inte något du nödvändigtvis associerar till att ha få saker (tänker på alla garderobsrensningar, projekt 333, äga max 100 saker osv.), eftersom när människor tänker på en ”livsstil” så är det ett så komplext format med många olika saker och varje "livsstil" är något individuellt för människor.
Det finns till exempel ”surfliv”, det finns ”vanlife”, det finns ”liveaboard” osv. Det blir nästan som att en livsstil är mer ett återkommande mönster. Och de tre livsstilarna som nämns ovan är mer ett sätt hur vi lever i samband med våra prylar och symbiosen av agerande och tänkande.

Minimalism är för mig ett mer avskalat liv och kan utgöra en del i dessa tre livsstilar, ett verktyg som vi använder oss av för att göra vår vardag lite friare och enklare.

Ser du minimalism som ett verktyg eller som en livsstil?

-----------------------   ---------------------   ---------------

In English

Looking at minimalism as a “lifestyle” or a “tool”?


What does lifestyle mean?
For many it is something related to how to live, maybe not necessarily something that belongs to the nature of the self, but you get the picture. For me it's about recognizable patterns (in conjunction with living) that is repeated frequently enough.

According to Wikipedia, lifestyle "a way that an individual or group live, in terms of social patterns, consumption, entertainment and clothing, but often also the attitudes, values and world view."
So w
hat is a tool? Well, yes I know.. it has become something of a buzzword for use in presentations, talks and so on. Much like the word "problem" is turned to the word "opportunity" to sound more positive. The word tool/utility has enough meaning if that could be almost anything. Pretty abstract. So what was the word “tool”suppose to describe? It stands for something like:
"Tools, natural or manufactured objects (tools) that are used to facilitate the work. A narrower but widely accepted definition is "tools for processing materials', such as cutting (knife, chisel, drill, saw), forming processing (hammer), etc."

Is minimalism a lifestyle (where you're thinking a little more) or it is just a tool that helps us make better long term decisions? You choose.

For me it is more a tool than a lifestyle. Minimalism is not a magic standard of living that some regarded people can reach. It is a tool. It is a hammer. And a house can be built in many different ways. Basically, we need knowledge and skills to build a good sustainable house.

Minimalism is not necessarily how you live. It is not something you necessarily associate with having few things (thinking of all wardrobe cleansing, Project 333, take a maximum of 100 things, etc.), because when people think of a "lifestyle" it is such a complex format with many different things and each "lifestyle"  has individual terms.
There are, for example, "surflife", there are "vanlife", there are "liveaboard" etc. It becomes almost like a lifestyle of more a recurring pattern. And the three lifestyles I mention above is more a way how we live in the context of our gadgets, and the symbiosis of action. Minimalism is for me a more stripped life and may be part of these three lifestyles, a tool that we use to make our daily lives a little freer and easier.

Do you see minimalism as a tool or as a way of life?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar