2018-01-05

Bra relationer håller oss lyckligare och friskare

Såg ett Ted-Talk med Robert Waldinger, där han sammanfattar 75 års studier i några textrader. Om vad som håller oss lyckligare och friskare. Nedan följer en egen översättning och orginaltext längre ned.

5:50 "Så vad har vi lärt oss? Vilka är de lärdomar som kommer från de tiotusentals sidor av information som vi genererade utifrån dessa liv?

Tja, lärdomarna handlar inte om rikedom eller berömmelse eller att arbeta hårdare och hårdare. Det tydligaste meddelandet vi får från denna 75-åriga studie är detta:
Bra relationer håller oss lyckligare och friskare. Punkt. Vi har lärt oss tre stora lektioner om relationer. Det första är att social koppling är riktigt bra för oss. Och att ensamheten dödar. Det visar sig att människor som är mer socialt kopplade till familj, vänner, till samhället, är lyckligare, de är fysiskt hälsosamma och de lever längre än människor som är mindre väl anknutna.
Och upplevelsen av ensamhet visar sig vara giftig. Människor som är mer isolerade än de vill vara från andra tycker att de är mindre lyckliga. Deras hälsa avtar tidigare i medelåldern. Deras hjärnfunktion minskar tidigare och de lever kortare liv än människor som inte är ensamma. Och det sorgliga faktum är att vid en viss tidpunkt kommer mer än en av fem amerikaner att rapportera att de är ensamma. Och vi vet att du kan vara ensam i en folksamling. Du kan vara ensam i ett äktenskap. Så den andra stora lektionen som vi lär oss att det är bara inte det antal vänner du har och det är inte om du är i ett engagerat förhållande utan det är kvaliteten på de nära relationerna som är viktiga. Det visar sig att det är verkligen dåligt för vår hälsa att leva mitt i konflikten. Högkonfliktäktenskap till exempel, utan några större känslor, visar sig vara mycket dåligt för vår hälsa, kanske värre än att ta ut skilsmässa. Och att leva mitt i ett gott varmt förhållande är skyddande."- Robert Waldinger

8:20 "De människor som var mest vara nöjda i sina relationer när de var femtio blev de hälsosammaste i åldern 80 år. Och goda nära relationer verkar ge buffert för oss från några av bärselen och pilarna av att bli gamla." - Robert Waldinger9:00 "Och den tredje stora lektionen som vi lärde oss om relationer och vår hälsa är att bra relationer inte bara skyddar våra kroppar, de skyddar våra hjärnor. Det visar sig att det är skyddande att vara i en säkert kopplad relation till en annan person när du är åttio är skyddande. Att de människor som är i en relation där de verkligen känner att de kan räkna med den andra personen i tider av nöd. Dessa personers minne håller sig skarpare längre. Och de människor som är i relationer där de känner att de verkligen inte kan räkna med den andra, det är de människor som upplever tidig minneminskning."- Robert Waldinger

What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness | Robert Waldinger

https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI
5:50 ”So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we generated on these life’s?
Well the lessons aren’t about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75 year study is this:
Good relationships keeps us happier and healthier. Period. We’ve learned three big lessons about relationships. The first is that social connection are really good for us. And that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they’re physically healthier and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated then they wanna be from others find that they are less happy. Their heath declines earlier in midlife. Their brain functioning declines sooner and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than one in five Americans will report that they are lonely. And we know that you can be lonely in a crowd. You can be lonely in a marriage. So the second big lessons that we learn that it’s just not just the number of friends you have and it’s not whether or not you are in a committed relationship but it’s the quality of the close relationships that matters. It turs out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages for examples, without much affections turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorce. And living in the midst of a good warm relationships is protective.”  Robert Waldinger

8:20 “The people who were the must satisfied in their relationships in their fifties where the healthiest at age 80. And good close relationships seems to buffer us from some of the slings and arrows of getting old.”

9:00 “And the third big lesson that we learned about relationships and about our health is that good relationships don’t just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attach relationship to another person in your eighties is protective. That the people who are in relationship where they really feel they can count on the other person in times of need. Those peoples memory stay sharper longer. And the people who are in relationships where they feel they really can’t count on the other one, those are the people who experience early memory decline.” – Robert Waldinger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar