2016-11-17

Vid vilken princip ska jag styra mitt liv?

Hur överlever vi? Vilka principer ska guida dig, vilka är fördelaktiga för dig och andra, vilka är rationella och vilka ideer är orationella. Finns det motsägelser? Ska känslor få guida ditt liv i större livsval? Ska du låta dig styras av den primitiva hjärnan (lizard brain) eller den mer sofistikerade prefrontal cortex?. Vad är det som sker i din kropp nu? Är det en stark känsla eller förnuft som guidar dig i detta beslut?. Vad är bäst långsiktigt? Är det detta ett kortsiktig fördelaktigt val eller ett långsiktigt? Föredrar jag frihet före komfort och trygghet?

“Reason is voluntary; you have to choose to think.” – David Kelley

Just nu är det sådana frågor jag finner väldigt intressant att reflektera över...

Just nu när jag skriver detta sitter jag och lyssnar på en Ljudbok där jag fann följande intressant.

Första spåret
The Power of Self Esteem – Nathaniel Branden
22:35 “So again we are dealing here with a matter intimately connected with the question of survival. “What kind of person am I?”, “Have I got it right?”, “Do I know how to deal?” Now again we have to remind our self that no other species faces such questions as “what kind of entity should I seek to become?”, “at what principle should I guide my life?” But there is no way for we human to escape those questions. You see, the point if very simple, a person cannot exempt himself from the realm of values and value judgments. Whether the values by which he judges his actions are conscious or subconscious, rational or irrational, consistent or contradictory, life serving or life negating. Every human being judges his behavior by some standard and to the extent that he fails to satisfy that standard his sense of personal worth, his self respect suffers accordingly. A human being needs self respect because his have to act to achieve values. And in order to act he needs to value the beneficiary of his action. In order to seek value a person must consider himself worthy of enjoying them. To fight for his happiness he must consider himself worthy of happiness.” - Nathaniel Branden

//Fritt översatt till svenska //
22:35 "Så återigen vi här att göra med en fråga intimt förbunden med frågan om överlevnad. "Vilken typ av person är jag?", "Har jag fått det rätt?", "Vet jag hur jag förhandlar/gör affärer? "Nu, återigen måste vi påminna oss själva om att inga andra arter står inför sådana frågor som "vilken typ av enhet bör jag försöka bli? "," vid vilken princip ska jag styra mitt liv? "Men det finns inget sätt för oss människa att fly dessa frågor. Du ser, poängen är mycket enkel, en person kan inte befria sig från sfären av värden och värderingar. Om värdena som han bedömer hans handlingar efter är medveten eller omedveten, rationella eller irrationellt, konsekvent eller motsägelsefull, livstjänande eller förnekande. Varje människa dömer sitt beteende efter vissa standard och i den mån han inte uppfyller denna standard lider hans känsla av personligt värde, hans självrespekt därefter. En människa behöver självrespekt eftersom hans måste agera för att uppnå värden. Och för att agera behöver för att värdera förmånstagaren av sitt handlande. För att söka värde en person måste se sig värdig att njuta av dem. För att kämpa för sin lycka han måste tänka sig värdig av lycka." - Nathaniel Branden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar