2017-02-14

Kapitalismen är ohållbar?

Är du intresserad av ideologiska samtal? Om ja, läs då vidare..

Fick ett tips om ett program på SVTplay som var intressant! Det handlar om ett program som heter Idévärlden och jag tyckte det var ett fängslande avsnitt. "En tänkande talkshow med Eric Schüldt"  I programmet diskuteras kapitalism (och dess ramverk).

Författaren Kajsa Ekis Ekman blir bemött av den liberale författaren Mattias Svensson och nationalekonomen Johanna Möllerström.

http://www.svtplay.se/video/12352418/idevarlden/idevarlden-sasong-1-avsnitt-5?info=visa

2017-02-13

Minimalism som livsstil eller verktyg? / Minimalism as a lifestyle or a tool?

//English further down //

Se minimalism som livsstil eller som ett verktyg?


Vad innebär då livsstil?
För många är det något som hör ihop med hur man lever, kanske inte nödvändigtvis något som tillhör karaktären av sitt jag, men ja du hajar. För mig  det handlar om igenkännbara mönster (i samband med leverne) som upprepas tillräckligt frekvent.

Enligt Wikipedia är livsstil ”ett sätt som en individ eller grupp lever, med avseende på sociala mönster, konsumtion, underhållning och kläder, men ofta även attityder, värderingar och världsuppfattning.”

Vad är då ett verktyg? Jo, jag vet..det har blivit lite av ett modeord att användas vid presentationer. Ungefär som att ordet ”problem” vrids om till ordet ”möjlighet” för att låta mer positivt. Ordet verktyg har nog vrängts om till att kunna nästan vara vad som helst. Fast ursprungsordet står för något som

”Verktyg, naturligt eller tillverkat föremål (redskap) som används för att underlätta arbete. En snävare men allmänt vedertagen definition är 'redskap för bearbetning av material', till exempel skärande bearbetning (kniv, stämjärn, borr, såg), formande bearbetning (hammare), m.fl.”

Så är minimalism en livsstil (där du tänker efter lite mer) eller är det bara ett verktyg som hjälper oss att göra bättre långsiktiga beslut?

Du väljer.

För mig är det mer ett verktyg än en livsstil. Minimalism är inte en magisk levnadsstandard som vissa ansedda personer kan nå. Det är ett verktyg. Det är en hammare. Och ett hus kan bygga på många olika sätt. I grunden behövs kunskap och kompetens för att bygga ett bra hållbart hus.

Minimalism är inte nödvändigtvis hur du lever. Det är inte något du nödvändigtvis associerar till att ha få saker (tänker på alla garderobsrensningar, projekt 333, äga max 100 saker osv.), eftersom när människor tänker på en ”livsstil” så är det ett så komplext format med många olika saker och varje "livsstil" är något individuellt för människor.
Det finns till exempel ”surfliv”, det finns ”vanlife”, det finns ”liveaboard” osv. Det blir nästan som att en livsstil är mer ett återkommande mönster. Och de tre livsstilarna som nämns ovan är mer ett sätt hur vi lever i samband med våra prylar och symbiosen av agerande och tänkande.

Minimalism är för mig ett mer avskalat liv och kan utgöra en del i dessa tre livsstilar, ett verktyg som vi använder oss av för att göra vår vardag lite friare och enklare.

Ser du minimalism som ett verktyg eller som en livsstil?

-----------------------   ---------------------   ---------------

In English

Looking at minimalism as a “lifestyle” or a “tool”?


What does lifestyle mean?
For many it is something related to how to live, maybe not necessarily something that belongs to the nature of the self, but you get the picture. For me it's about recognizable patterns (in conjunction with living) that is repeated frequently enough.

According to Wikipedia, lifestyle "a way that an individual or group live, in terms of social patterns, consumption, entertainment and clothing, but often also the attitudes, values and world view."
So w
hat is a tool? Well, yes I know.. it has become something of a buzzword for use in presentations, talks and so on. Much like the word "problem" is turned to the word "opportunity" to sound more positive. The word tool/utility has enough meaning if that could be almost anything. Pretty abstract. So what was the word “tool”suppose to describe? It stands for something like:
"Tools, natural or manufactured objects (tools) that are used to facilitate the work. A narrower but widely accepted definition is "tools for processing materials', such as cutting (knife, chisel, drill, saw), forming processing (hammer), etc."

Is minimalism a lifestyle (where you're thinking a little more) or it is just a tool that helps us make better long term decisions? You choose.

For me it is more a tool than a lifestyle. Minimalism is not a magic standard of living that some regarded people can reach. It is a tool. It is a hammer. And a house can be built in many different ways. Basically, we need knowledge and skills to build a good sustainable house.

Minimalism is not necessarily how you live. It is not something you necessarily associate with having few things (thinking of all wardrobe cleansing, Project 333, take a maximum of 100 things, etc.), because when people think of a "lifestyle" it is such a complex format with many different things and each "lifestyle"  has individual terms.
There are, for example, "surflife", there are "vanlife", there are "liveaboard" etc. It becomes almost like a lifestyle of more a recurring pattern. And the three lifestyles I mention above is more a way how we live in the context of our gadgets, and the symbiosis of action. Minimalism is for me a more stripped life and may be part of these three lifestyles, a tool that we use to make our daily lives a little freer and easier.

Do you see minimalism as a tool or as a way of life?

2017-02-06

Boktips: Mitt år som nomad – vägen till ett friare liv!

Boktips för er som gillar alternativa sätt att leva livet! Det här är en lättläst bok full med vackra bilder. Vi får följa med Emil på diverse äventyr, han kommenterar även lite andra alternativa livsstilar. Jag tycker den är läsvärd (har ej läst färdigt när jag skrivet detta)!

Lite kul är det att Emil även har med Emily och Cory, något som jag skrivit tidigare om här.

"Mitt år som nomad – vägen till ett friare liv!” av Emil Sergel
Mitt år som nomad – vägen till ett friare liv!” av Emil Sergel

Som vanligt har jag tagit några korta fraser ur boken så du får en uppfattning.

Från boken
”Mitt år som nomad – vägen till ett friare liv!” av Emil Sergel
//s39 //
”Emily och Corey driver instagramkontot @whereismyofficenow. Emily arbetar som webbdesigner och kan jobba så länge det finns en internetuppkoppling. De har nu levt tillsammans med hunden Penny Rose i surfbussen Boscha under två års tid och har hittills rest genom 42 delstater i USA.”
//s40 Emil pratar med dem via Skype//
”Varför tror ni att de flesta har riktiga jobb och fast boende?
- För att människor ska våga välja en alternativ livsstil och följa sina drömmar så tror vi att det krävs tre saker:
1. De behöver bli medvetna om vad de vill. Folk vet i allmänhet inte vilka deras passioner är.
2. Det behöver finnas en ungefärlig plan och en riktning. En vision hjälper självförtroendet att växa och då kan man börja ta konkreta steg.
3. Support är en bra grej. Sedan spelar det inte så stor roll om det är en familj, vänner eller onlinebaserat. Folk behöver känna att de är en del av något större.
Om man funderar på att börja leva som nomad, vilka tips vill du ge?
-Börja ta små steg mot din vision. Var medveten om att det går upp och ner och att det är en del av resan. För vissa kanske det är lätt att hitta ett arbete som nomad, för vissa är det en lång krävande proces som fordrar kreativitet. Kom också ihåg att om du bor i en buss så har du låga kostnader och behöver då inte heller tjäna så mycket pengar.”

//s51, Om Peter Olsson som valt att bygga ett Tiny House i staden Nelson i Kanada //

- Jag kom till Kanada första gången för två år sen och blev förälskad. Under resan såg jag även ett tiny house för första gången. Min tid här gav mig även tid att reflektera över vad jag tycker är viktigt i livet och en viktig del var att jag inte ville vara bunden till en lägenhet i Sverige.
Peter åkte hem till Sverige för att sälja lägenheten och flyttade tillfälligt in hos en kompis. Han började göra sig av med en mängd prylar och behöll de som han hade användning för.
- Jag planerade först att bygga huset i Sverige men när jag börjat gräva runt i regelverk och lagstiftningar och kolla på priser så kände jag mig lite uppgiven. Det kändes alldeles för krångligt och dyrt.
Det slutade med att huset byggdes i USA och sedan körde han det helt enkelt över gränsen till Kanada. Att få bygga en egen stuga var en barndomsdröm.”

//s78 //
”The only real security is not insurance or money or a job, not a house and furniture paid for, or a retirement fund, and never is it another person. It is the skill and humor and courage within, the ability to build your own fires and find your own peace.” – Audrey Sutherland

//s87 //
“Richard Branson har infört fri arbetstid i hela Virginkoncernen efter att ha blivit inspirerad av Netflix som var tidigt ute med flexibel arbetstid. Enligt studier ökar både moralen, kreativiteten och produktiviteten på arbetsplatsen genom fri arbetstid. Jag tycker personligen att det är en lysande idé. Jag mäter alltid arbete i produktivitet, aldrig i tid. Eller som Richard Branson uttrycker det: ”We should focus on what people get done, not on how many hours or days worked. Just as we don’t have a nine-to-five policy, we don’t need a vacation policy.””

2017-02-05

Drömfångare och Macrame


Funderar på lite repkonst. Skulle vilja göra något slag "lastnät" till Previan. Eller varför inte göra något som liknar en drömfångare. Den här tycker jag var rätt vacker.Till den här behövs:
3mm och 1,6 m gånger 11 stycken trådar.

Macrame 101 part1 av Li Nie


Del 2