2016-11-30

Har kärleken lättare att växa i små hus?

I dunno.. men kanske.. :-) Svårt att bevisa?

Om vi inte trivs tillsammans från början är det nog svårt i smått som stort hus..

Sångtexter: "But you know, love grows best in little houses / With fewer walls to separate / Where you eat and sleep so close together / You can't help but communicate…"
Artist: Doug Stone


Bilden från: https://www.etsy.com/listing/243475910/love-grows-best-in-little-houses-pickFilosofi kan inte ta fäste där staten styr hårt?

Kanske är det därför bristen på filosofi är så påtaglig inom Sveriges ramar? Kanske för att staten är så stor, starkt och lägger sig i det mesta? Nu är det tack och lov inte lika illa som i Sparta.. Jag kan trots allt skriva detta utan större risk för fysiska reprimander (tack för det!). I Sparta var dock friheten minst sagt begränsad. Där föddes du verkligen för att tjäna staten.

I Sparta togs till exempel pojkarna tidigt från sina mödrar och familjer för att inte bli "mjäkiga" och kunna bli hårda och tränas att bra krigare. Krigarna i Spartas arme skulle vara hänsynslösa och stenhårda.

Frågan blir då.. När kan filosofi och vetenskap växa sig stark? Leonard Peikoff ger oss svaret.
(HOP_AUDIO_LS2)
04:35 “What it amount to is that the Greeks by the sixth century BC owing to various facts had achieved a comparative political freedom? The powerful monarchies of the earlier centuries had given way to the freer city states and in that climate philosophy and science could develop. I might note parenthetical that wherever government’s remains strong philosophy never took root. And the classic example of that is Sparta which never had a philosophical thought so far as you can tell from what they left.” - Leonard Peikoff, History of Western Philosophy, (THALES OF MILETUS AND THE BIRTH OF GREEK PHILOSOPHY)
Fritt översatt:
"Vad innebar det att grekerna från det sjätte århundradet före kristus på grund av olika omständigheter hade uppnått en jämförande politisk frihet? De kraftfulla monarkier som funnits i de tidigare århundraden hade fått ge vika för de friare stadsstater och ett klimat av filosofi och vetenskap kunde utvecklas. Jag noterar med en parentes att där statens varit fortsatt stark har filosofi aldrig tagit rot. Och det klassiska exemplet på detta är Sparta som aldrig haft en filosofisk tanke så långt du kan berätta från vad de lämnade."

"Spartan children had a responsibility placed upon them at birth, to serve Sparta, and in order to serve Sparta, you had to be strong and learn fast.
The Spartan government was only interested in the best for its state, which meant that strong children were the only ones that would survive. Both baby girls and boys were put through initial tests to see if they were strong enough to be useful to the state. If a child did not pass these fitness or health tests, they would be left to die, outside of main living area of the state, typically in the wild, or in the mountains. Sparta was not a state to accept anything but the best, and this practise started at a young age."
http://www.legendsandchronicles.com/ancient-civilizations/ancient-sparta/children-of-sparta/
Fritt översatt:
Barn i Sparta åsattes ett ansvar vid födseln, att tjäna Sparta, och för att tjäna Sparta, var du tvungen att vara stark och lära dig snabbt.
Spartas regeringen var bara intresserad av det bästa för sin stat, vilket innebar att starka barn var de enda som skulle överleva. Både flickor och pojkar ställdes genom inledande tester för att se om de var tillräckligt starka för att vara till nytta för staten. Om ett barn inte klarar dessa fysiska tester eller hälsotester , skulle de lämnas att dö, utanför vanlig levnasyta som tillhörde staten, vanligtvis i naturen, eller i bergen. Sparta var inte en stat att acceptera något annat än det bästa, och denna praxis började vid en ung ålder."

2016-11-27

Vilka saker bör man hålla privat?

Ligger det något i följande meme?

”Always keep your love life, your bank account and next move private.” - FORSELFSUCCESS

2016-11-21

Det går framåt, kommunen har gett klartecken för boende på båt!

Härligt Rolf Bergqvist! Efter mycket om och men har nu kommunen gett klartecken, tack för ditt kämpande! Fritt fram att bo på husbåt året om i Västerås! Nu hoppas vi bara att det blir fler möjligheter att bo på vattnet! (även för oss som vill bo mindre, typ vanlig segelbåt). Det finns ju lösningar på det mesta om bara viljan finns. Kul att det finns möjlighet i Västerås nu, tidigare skrev jag om att det blivit OK i Stockholm.

Än så länge kan man bara hyra ett år i taget, men förr eller senare lär kommunen inte kunna krångla längre.. De säger i alla fall att de tittar på en lösning.. Kan ju bli jobbigt att köpa en dyr husbåt som man sen inte får bo i...
(oklart vad en plats kostar dessutom)

http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/fritt-fram-att-bo-pa-husbat-aret-om

Tog ett par skärmdumpar från ovanstående länk utifall länken slutar att fungera.

Kred till Rolf Bergqvist som orkat kämpa!
---------------   --------------
Hittade även en annan artikel om en person som bor på vattnet..

Per gjorde slag i sin dröm, köpte en Princess 65 och flyttade ombord.

http://www.hamnen.se/artiklar/reportage/per-flyttade-in-i-drombaten-sa-gick-det-sedan.html

Per trivs på sin Princess -65 från 1991

2016-11-17

Vid vilken princip ska jag styra mitt liv?

Hur överlever vi? Vilka principer ska guida dig, vilka är fördelaktiga för dig och andra, vilka är rationella och vilka ideer är orationella. Finns det motsägelser? Ska känslor få guida ditt liv i större livsval? Ska du låta dig styras av den primitiva hjärnan (lizard brain) eller den mer sofistikerade prefrontal cortex?. Vad är det som sker i din kropp nu? Är det en stark känsla eller förnuft som guidar dig i detta beslut?. Vad är bäst långsiktigt? Är det detta ett kortsiktig fördelaktigt val eller ett långsiktigt? Föredrar jag frihet före komfort och trygghet?

“Reason is voluntary; you have to choose to think.” – David Kelley

Just nu är det sådana frågor jag finner väldigt intressant att reflektera över...

Just nu när jag skriver detta sitter jag och lyssnar på en Ljudbok där jag fann följande intressant.

Första spåret
The Power of Self Esteem – Nathaniel Branden
22:35 “So again we are dealing here with a matter intimately connected with the question of survival. “What kind of person am I?”, “Have I got it right?”, “Do I know how to deal?” Now again we have to remind our self that no other species faces such questions as “what kind of entity should I seek to become?”, “at what principle should I guide my life?” But there is no way for we human to escape those questions. You see, the point if very simple, a person cannot exempt himself from the realm of values and value judgments. Whether the values by which he judges his actions are conscious or subconscious, rational or irrational, consistent or contradictory, life serving or life negating. Every human being judges his behavior by some standard and to the extent that he fails to satisfy that standard his sense of personal worth, his self respect suffers accordingly. A human being needs self respect because his have to act to achieve values. And in order to act he needs to value the beneficiary of his action. In order to seek value a person must consider himself worthy of enjoying them. To fight for his happiness he must consider himself worthy of happiness.” - Nathaniel Branden

//Fritt översatt till svenska //
22:35 "Så återigen vi här att göra med en fråga intimt förbunden med frågan om överlevnad. "Vilken typ av person är jag?", "Har jag fått det rätt?", "Vet jag hur jag förhandlar/gör affärer? "Nu, återigen måste vi påminna oss själva om att inga andra arter står inför sådana frågor som "vilken typ av enhet bör jag försöka bli? "," vid vilken princip ska jag styra mitt liv? "Men det finns inget sätt för oss människa att fly dessa frågor. Du ser, poängen är mycket enkel, en person kan inte befria sig från sfären av värden och värderingar. Om värdena som han bedömer hans handlingar efter är medveten eller omedveten, rationella eller irrationellt, konsekvent eller motsägelsefull, livstjänande eller förnekande. Varje människa dömer sitt beteende efter vissa standard och i den mån han inte uppfyller denna standard lider hans känsla av personligt värde, hans självrespekt därefter. En människa behöver självrespekt eftersom hans måste agera för att uppnå värden. Och för att agera behöver för att värdera förmånstagaren av sitt handlande. För att söka värde en person måste se sig värdig att njuta av dem. För att kämpa för sin lycka han måste tänka sig värdig av lycka." - Nathaniel Branden

2016-11-09

Nathaniel Branden om Ayn Rand och ärlighet

Nathaniel Branden (född Nathan Blumenthal, April 9, 1930 - December 3, 2014) var en kanadensisk-amerikansk psykoterapeut och författare, känd för sitt arbete inom självkänsla i området psykologi.

Nathaniel Branden om Ayn Rand (han hade en affär med henne, men blev sedan förskjuten av Ayn när han inte ville fortsätta). Enligt hans egna ord ville hon förgöra honom. Det har bland annat gjorts en film som heter ”The Passion of Ayn Rand” som berättar historien.

21:30 ”Power didn’t interest her, money didn’t interest her. That may shock a lot of people but I tell you she lived like a most ecstatic other worldly person. She lived very very modestly. She had no interest in material acquisitions. She had no interest in material luxuries. She lived in many ways personally very spiritually existence. Very much a life of the mind. And she probably wouldn’t have a very good opinion of people who are overly interested in material acquisitions. What she really admired was people who are interested in creative work.
She though and I would say that what exist is this world and this life and one should honor it and do the best with it and not endure suffering passively on the assumption that sometime and some other dimension or some other life then you will be happy. But that if you honor your own life and you want happiness is the place to fight for here on earth.”
– Nathaniel Branden
Svensk, fri översättning:
"Makt intresserar inte henne, pengar intresserar inte henne. Det kan chocka en massa människor, men jag berätta att hon levde som en mest extatisk och världslig person. Hon levde mycket blygsamt. Hon hade inget intresse av materiella förvärv. Hon hade inget intresse av materiell lyx. Hon bodde på många sätt personligen en mycket andligt existens. Mycket ett liv i sinnet. Och hon skulle förmodligen inte ha en god uppfattning av människor som är alltför intresserade av materiella förvärv. Vad hon verkligen beundrade var folk som är intresserade av kreativt arbete." – Nathaniel Branden
"Hon tänkte och jag skulle säga att det som existerar är den här världen och detta liv och en person bör ära det och göra det bästa med det och inte uthärda passivt lidande på antagandet att någon gång och några och i någon annan dimension eller något annat liv då du kommer att vara glad. Men om du hedra ditt eget liv och vill lycka är platsen att kämpa för det här på jorden.” – Nathaniel Branden
Om du vill vara fri måste du berätta sanningen.. 
28:45 “I´m not afraid of the truth and I teach other people not to be afraid of the truth.
I think people literally die of their secrets. I think people pay a terrible price, now I speak as psychologist, for the secret. They think that they absolutely must keep or the world will come to an end. I´m absolutely convinced that if you want to be free tell the truth.”
– Nathaniel Branden
Svensk, fri översättning:
”Jag är inte rädd för sanningen och jag undervisar andra människor att inte vara rädd för sanningen.
Jag tror att människor bokstavligen dör av sina hemligheter. Jag tror att folk betalar ett fruktansvärt pris, nu talar jag som psykolog, för hemligheten. De tror att de absolut måste behålla den eller världen kommer till ett slut. Jag är absolut övertygad om att om du vill vara fri så berätta sanningen.”
– Nathaniel Branden
Se intervjun själv:
My Years with Ayn Rand: Author of Atlas Shrugged and the Fountainhead (1989)
https://www.youtube.com/watch?v=A2LJY6LrHGQ

2016-11-05

Virtual Reality glasögon

Dåligt med inlägg på bloggen, sorry for that..Tiden räcker inte till..  I alla fall.. tänkte jag skulle berätta att en fick möjlighet att testa på ett slags virtuella verklighetsglasögon för någon vecka sedan.. Det var ABB som anordna sin "ABB-dag". Det var intressant!
Man kunde liksom se olika objekt på olika ställen i de här glasögonen. Bland annat fick jag se en digital katt som det gick att gå runt och se hur den såg ut bakifrån osv. Var man inte på sin vakt (och höll ögonen på den) så försvann den. Holistisk är väl ordet man hört men som jag inte riktigt vet innebörden av..

Det fanns även bildskärmar på olika höjder att se (ungefär som i ett kontrollrum). Försäljaren stod sen och "hytte" i luften med armarna när han skulle kalibrera dem.. såg ut som i framtidsbaserade filmer.. Skärmarna hade hamnat på sniskan typ..
Nåväl.. det torde gå att visa lite vad som helst i dessa glasögon.. Vi får kanske ge det några år, men sen kanske vi har sådana här istället för bildskärmar framför oss? Tiden får utvisa..Just nu kändes de varmt och otympligt att ha dessa otympliga glasögon på sig..
Här är det Rolle som ser saker som vi andra inte ser.. Ser för himla lustigt ut att titta på någon som ser saker som en annan inte ser. Det är lätt att se "retarded" ut liksom.
Virtual Reality glasögonen på lite närmare håll. Rolle ser ut att se något han gillar.
Han var dock lite skeptiskt till att det här skulle slå bildskärmarna i framtiden.
Här är Göran i farten och ser något.