2016-04-15

Dygd, moral och etik

Förtjänstfullhet eller dygd är ungefär samma sak som jag tolkat det.

En dygd involverar viljan i någon mån.

Dygder, moral och etik är något som skiljer människordjuret från de andra djuren. I generella termer.

Grunddygden: Att utveckla sitt förstånd och att tänka rationellt utifrån fakta, resonemang och bevis är grunden till de andra dygderna.

Från Wiki ( https://sv.wikipedia.org/wiki/De_sju_dygderna )
Den vanligaste listan med dygderna lyder (på svenska och latin):
1. Ödmjukhet - humilitas (motsats till högmod)
2. Generositet - liberalitas (motsats till girighet)
3. Kyskhet - castitas (motsats till vällust)
4. Medmänsklighet - humanitas (motsats till avund)
5. Måttfullhet - temperantia (motsats till frosseri)
6. Tålamod - patientia (motsats till vrede)
7. Flit - industria (motsats till lättja)

Katolska kyrkan skiljer mellan De gudomliga dygderna:

Tro, Hopp och Kärlek (där den sistnämnda kommer främst).
Och [Kardinaldygd]]erna:

Förstånd - prudentia (den främsta dygden).
Rättvisa - justitia.
Måttfullhet - moderantia.
Mod, även styrka eller uthållighet - fortitudo.


Från  Aristoteles, Den Nikomachiska Etiken

Översättning och kommentarer: Mårten Ringbom
Förlag: Natur och kultur, Stockholm

Karaktärsdygderna: 
Frikostigheten,
Storslagenheten,
Stoltheten,
Ambitionen,
Godlyntheten,
Vänligheten,
Uppriktigheten,
Kvickheten,
Skamkänslan,
Rättrådigheten,

Dygdens rationella sida och tänkandet
Det praktiska och teoretiska tänkandet,
Vetande,
Kunnande,
Klokheten
Insikten,
Visdomen
Principiell och individuell klokhet
Rådigheten,
Medvetenheten,
Förståelse och insikt,

//s212... väljer att skriva av delar av fotnot 42, då jag gillade orden och innehåll//
"tillståndets uppgift eller funktion (ergon). Genom uppfostran, dvs. en rörelse, tillägnar vi oss mänsklig förtjänstfullhet (arete), dvs. ett tillstånd. Förtjänstfullhetens uppgift (ergon) är att utföra goda handlingar är han moralisk verksam (kat’ areten energi) och lever väl (eu zei). Lustens eller njutningen värde är mao. beroende av om den är en verksamhet (energeia) eller en tillblivelse (genesis) och rörelse (kinesis).”


Karaktärsdrag 
Rättrådighet,
Trofasthet,
Barmhärtighet
Hjälpsamhet,
Välvilja (hjälpsamhet och välvilja är båda relaterade till begrepp om det som är värdefullt i livet, det gynnsamma, och det lustfyllda.)
Styrka,
Oberoende,
Bestämdhet,
Beslutsamhet,
Självförtroende,
Ansvarskänsla,
Allvarsamhet,
Självbestämmande

---- -----

Morality, examples
Intervene when seeing child abuse (moral courage)

10:10:00 “Pursuing self-knowledge pursuing truth no matter where it leads is an example of moral courage. Basic commitment to honesty can take a lot of moral courage and so on right?” – Stefan Molyneux


-----   -----

"Rättrådigheten är en kardinaldygd som är överordnad de tre andra kardinaldygderna vishet, tapperhet och besinning. Den mänskliga själen består av tre delar, förnuftet, som har sitt säte i huvudet, känslan av mod och harm som finns i bröstet, och begäret som finns i underlivet. Själsdelarna har var sin kardinaldygd. Förnuftets kardinaldygd är visheten, som är resultat av förnuftet rätta utövande. Mod- och harmsjälens kardinaldygd är tapperheten. Begärssjälens kardinaldygd är måttfullhet och besinning. Då de tre själsdelarna och deras kardinaldygder är i balans med varandra kan människan handla rättrådigt." - Bokutdrag s74 – Pedagogisk Filosofi (andra upplagan, 2007)
Av Christer Stensmo

"De tre klassernas utbildning skall som gemensamt drag ha sökandet efter sanning och karaktärsdaning som mål." - Bokutdrag s79 – Pedagogisk Filosofi (andra upplagan, 2007)
Av Christer Stensmo
Laster
Laster såsom fåfänga, världslighet och girigheter strider mot vishet på ett särskilt sätt.

Exempel från fiktionen värld:
Howard Roark’s dygder (från boken The fountainhead, Urkällan på svenska) :
oberoende, rationell, rättmätig? (just), ärlig.
(Ayn Rands egna ord)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar